Visionsarbetet

Vårt visionsarbete
Vi har under det gångna åter arbetat med att internt förtydliga och synliggöra våra tankar och vårt utvecklingsarbete på olika nivåer inom Färe Montessoriskola. I denna process tydliggjorde vi en del redan pågående projekt och värdegrundsfrågor men det har också kommit upp nya och spännande tankar.

Vi har arbetat grundligt med dessa frågor i hela personalgruppen för att få med alla aspekter av dem. Arbetet har sedan fått sin fortsättning i utvecklingsgruppen där såväl personal som föräldrar och elever finns representerade.

Vi sammanfattade våra visionsmål i fem punkter och det är med dessa punkter för ögonen som vi arbetat med skolutvecklingen under året. Här nedan kommer dessa pukter tillsammans med en kort komprimerad beskrivning av tanken med dem.

 FÄRE GÅR FÖRE – THAT’S IT

Denna punkt har sina rötter i Bror Färes slogan och är även vår slogan. Vi vill och ska vara en skola som ligger i framkant inom vårt verksamhetsområde. 

Vi är duktiga på att ta hand om våra elever och vi är framgångsrika i arbetet med olika pedagogiska grepp. Detta är vi stolta över! Men vi ser också att vi behöver arbeta mer och mer målinriktat med den moderna tekniken. 

Därför gjorde vi tillägget ”That’s IT”. Detta har fått till följd att vi har gjort en storsatsning på IT-sidan med bl.a. I-pads och sådan kringutrustning, men också en medveten pedagogisk satsning med utbildning och gemensamt arbete i personalgruppen för högre IT-kompetens. Vi har satsat på en skolplattform där elever, personal och vårdnadshavare gemensamt kan kommunicera och följa arbete och utveckling.  

MONTESSORIPEDAGOGIK

Nu är tiden mogen för en ny utbildningssatsning bland nyanställd personal. Vi har nyanställt ett antal pedagoger som ett led i att kunna tillgodose behovet av kompetent ämnesbehörighet.

Tyvärr är det inte helt lätt att finna denna kompetens i förening med redan utbildade Montessoripedagoger. Inte desto mindre har personalen ett högt kunnande och erfarenheter av Montessori-tanken.  Dock saknas den formella kompetensen och detta satsar vi nu på. 

Vi har och kommer att ha interna utbildningsdagar och ca: 30% av pedagogerna kommer dessutom vidareutbilda sig på Malmö Högskola inom området.   

ENTREPRENÖRIELLT ARBETE

Det entreprenöriella arbetet är en direkt förlängning av Montessoris tankar i modern tappning för de lite äldre eleverna. Vi vill fostra elever som kan ta ett eget ansvar och som har kunnandet och modet att genomföra egna projekt som gagnar den egna kunskapsutvecklingen såväl som skolan som helhet. 

Exempel på detta har varit de två senaste basarerna, konserter, lägerskola etc. Detta är projekt som spänt över stora och många ämnesområden och givit bra resultat på alla sätt.

FÄRE- EN SKOLA FÖR ALLA, ALLA SKA BLI SEDDA VAR DAG

Detta är en gammal Färe-tanke som är en bärande del av vårt dagliga arbete. Vi valde dock att ta med den i våra fem stora visionsmål eftersom detta är så viktigt. Vi kan aldrig tillåta oss att tumma på detta och därför vill vi ha detta med oss hela tiden!

ALLA ELEVER – ALLAS ANSVAR

Även detta är en gammal tanke som genomsyrar och ska genomsyra vår vardag. När en elev söker hjälp eller stöd är det var och ens ansvar att agera. Likaväl som att gemensamt glädjas åt goda resultat och glädjeämnen.  Detta oavsett om man kör buss, är rektor eller är pedagog. Ett gemensamt ansvar betyder att alla ska se och agera. Agera kan man göra på många sätt. Det kan vara direkt på plats, ett samtal hem eller att man tar upp frågan i arbetslaget. Detta hänger ihop med målet ovan. 

Detta är i korthet de utvecklingsområden vi har arbetat med och arbetar med just nu. Vi kommer från och med nu lägga in små glimtar av hur detta arbete ter sig i vardagen. Först ut kommer en liten film gjord av Charlotte Olander och eleverna på Mässen. Detta är en Cliffhanger som visar hur eleverna i sann entreprenöriell anda ser att en resa till England skulle ge engelskundervisningen en boost. Detta ger också sina positiva återverkningar i många andra ämnen. Hur det går? Ja vi vet inte, men så här presenterar vi arbetet!